SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło

,,Dobro człowieka - osoby we wspólnocie - które jako podstawowy wyznacznik dobra wspólnego musi stanowić istotne kryterium wszystkich programów, systemów czy ustrojów."
                                                                         Encyklika: JPII ,,Redemptor hominis"Misja Stowarzyszenia św. Antoniego w Jaśle

Stowarzyszenie jest wspólnotą osób, która za przykładem św. Antoniego pragnie poprzez aktywność ewangelizacyjną, społeczną, kulturalną oraz charytatywną odpowiedzieć na różnorodne wezwania współczesności.
* Św. Antoni nauczał, że należy uczynić Chrystusa i Ewangelię trwałym punktem odniesienia dla życia codziennego, dla prywatnych i publicznych decyzji moralnych.
* Św. Antoni używał wszelkich znanych wówczas narzędzi naukowych, aby pogłębić znajomość prawd ewangelicznych i głosić je w sposób bardziej zrozumiały.
* Przepowiadanie i pisma, a nade wszystko świętość życia Św. Antoniego dostarczają dzisiejszemu człowiekowi bardzo wyrazistych wskazówek i bodźców do działania, jakiego wymaga ewangelizacja. Tak jak w jego epoce, również dzisiaj potrzebna jest aktywność oparta na Słowie Bożym, zwłaszcza na Ewangelii, aby współczesny człowiek znów zrozumiał, jak wielkim skarbem jest wiara.
* Powołaliśmy Stowarzyszenie, aby pomóc sobie i innym pełniej żyć Ewangelią i owocnie świadczyć o Chrystusie w dzisiejszym świecie. Chcemy przez ewangeliczne odradzanie samych siebie działać na rzecz odrodzenia narodu polskiego. Wszystko, co ważne i istotne w życiu każdego z osobna i wszystkich razem, chcemy rozpoznawać, oceniać i czynić ,,przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie".
* Chcemy upowszechniać postawę bezinteresownej służby dla drugiego człowieka. Pragniemy, aby wartości duchowe i religijne znajdowały właściwe miejsce nie tylko w życiu poszczególnych osób, ale w publicznej przestrzeni życia. Poza troską o własną formację pragniemy świadomie, w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności podejmować prace dla ogółu: służyć odnowie i umacnianiu chrześcijańskiej kultury i myśli społecznej przez wprowadzenie w życie zasad zawartych w nauce społecznej Kościoła, nauczaniu papieży i biskupów; szerzyć w życiu społecznym zrozumienie godności osoby ludzkiej i praw człowieka.

Stowarzyszenie św. Antoniego otwarte jest na współpracę ze wszystkimi, którzy tworzą dobro i ku dobru zmierzają. Pragniemy współtworzyć płaszczyzny spotkania oraz integracji wszystkich osób i środowisk, którym bliskie są zarysowane tu idee, zasady i cele naszej działalności.

* * *

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz naszej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen.

SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło