SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościWIELKANOC 2010

ABY ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS OBUDZIŁ W NAS TO, CO JESZCZE UŚPIONE, OŻYWIŁ TO CO JUŻ MARTWE. NIECH ŚWIATŁO JEGO SŁOWA PROWADZI NAS PRZEZ ŻYCIE DO WIECZNOŚCI.
ALLELUJA!


„Lepiej zapobiegać niż leczyć, rozwiązywać problemy zanim się pojawią”
W ramach swojej działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenie m. innymi:
1. Wspiera działania świetlicy parafialnej oraz inne inicjatywy mające na celu pomoc i opiekę nad dziećmi i młodzieżą (§ 8 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia).
2. udziela różnorodnej pomocy dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebującej (§ 8 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia).
3. organizuje wycieczki dla dzieci i młodzieży (§ 8 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia).
4. prowadzi działalność świetlicową-rekreacyjną, sportową i turystyczną (§ 8 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia).
5. przygotowuje i utrzymuje bazę materialną dla realizacji celów statutowych (§ 8 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia).
5. wychowuje do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych (§ 8 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia).
6. organizuje pomoc w nauce szkolnej (§ 8 pkt 14 Statutu Stowarzyszenia).

Informujemy, że Stowarzyszenie nasze złożyło Ofertę pt. Projekt programu profilaktyczno – wychowawczego „Stowarzyszenia Świętego Antoniego” do realizacji we Franciszkańskiej Świetlicy „Radosna Przystań” .
Dnia 29 marca 2010 r. podpisana została przez Miasto Jasło i Stowarzyszenie Św. Antoniego Umowa w zakresie realizacji ww zadania.

Głównym celem programu profilaktycznego jest wyeliminowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia, który zapewnia zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo we wchodzeniu w dorosłe życie zgodnie z zasadami i normami współżycia społecznego.
W realizacji celu głównego niezbędne są następujące cele szczegółowe:
- nabywanie umiejętności poznawania samego siebie oraz obiektywnej oceny osoby swojej i innych;
- budowanie poczucia odpowiedzialnośćci za własny rozwój;
- rozwijanie samoakceptacji i podniesienie poczucia własnej wartości;
- przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia;
- kształtowanie prawego charakteru;
- wpajanie podstawowych wartości, norm i zasad społecznych;
- pomoc w budowaniu własnego systemu wartości;
- uświadamianie sobie, stawianie i realizowanie celów życiowych;
- podkreślenie ważności silnej więzi emocjonalnej z rodzicami;
- rozwój uczuć przywiązania i szacunku do drugiego człowieka;
- nabywanie umiejętności zgodnego współżycia z rówieśnikami;
- budowanie wrażliwości, empatii, poczucia tolerancji i samodzielności;
- nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji;
- zdolność alternatywnego sposobu wyrażania swoich emocji;
- nabycie umiejętności podejmowania negocjacji podczas rozwiązywania konfliktów oraz przeciwstawiania się agresji;
- kształtowanie postaw asertywnych;
- przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym;
- dostarczanie informacji o alkoholu, nikotynie, narkotykach oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu;
- zapoznanie z mechanizmami uzależnień;
- ukazanie zasad zdrowego trybu życia oraz satysfakcji z nie używania substancji psychoaktywnych;
- zaproponowanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego (wartościowych rozrywek).

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych:
14.00 – 14.30 – zajęcia według zainteresowań wychowanków: rozmowy, pogadanki, gry i zabawy stolikowe, zajęcia czytelnicze: czytanie prasy, książek
14.30 – 15.30 – pomoc w odrabianiu zadań domowych, praca z podręcznikiem, ćwiczenia w utrwalaniu wiedzy
15.30 – 16.00 – czas na posiłek: drożdżówki, kanapki i ciepłą herbatę
16.00 – 17.00 – zajęcia profilaktyczne prowadzone przez wychowawcę
17.00 – 18.00 – gry i zabawy integracyjne, gry: dydaktyczne, planszowe, zajęcia prowadzone przez wolontariuszy: plastyczne, bibułkarstwo, muzyczne, taneczne.

W realizacji zadania Świetlica korzysta z wychowawcy – absolwentki studiów licencjackich z pedagogiki resocjalizacyjnej, 4 nauczycieli – wolontariuszy – absolwentów studiów wyższych z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole, 4 wolontariuszy – studentów studiów wyższych, 1 pedagoga – absolwentki studiów wyższych, 1 psychologa - absolwenta studiów wyższych, 1 terapeuty uzależnień – posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam tworzyć dokumenty i przygotowali Program.

Niech nasz Patron Św. Antoni w swojej szczodrobliwości dalej wspiera nasze działania i patronuje ich realizacji.

Zapraszamy chętnych do pomocy w realizacji zadania.


Uczymy się - Młodzież w działaniu

W dniach 24 - 25 marca br. w Jaśle odbyło się szkolenie na temat jednego z funduszy europejskich o nazwie "Młodzież w działaniu". Na spotkaniu reprezentowały nas 3 osoby z Franciszkańskiej Świetlicy "Radosna Przystań". Zostały one zapoznane z ogólnymi zasadami opracowywania projektów, które mają na celu wspierać aktywność młodzieży lokalnej. Organizatorzy zachęcali również do podejmowania działań za granicą, które pomogą w nawiązaniu nowych kontaktów, przyjaźni i pozwolą na wymiany międzynarodowe. W samym spotkaniu uczestniczyło 25 młodych osób, które oprócz wiedzy wyniosły też nowe doświadczenia, pomysły i znajomości. W przyszłości będą organizowane kolejne szkolenia, które serdecznie polecamy.


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło